Dokumenty

Wymagane dokumenty oraz gdzie zrobić badania lekarskie:

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)
musi uzyskać osoba, która ubiega się o prawo jazdy.
Dokumenty należy złożyć w urzędzie właściwym ze wzgl. na miejsce zameldowania (urząd, starostwo)
(osoby zameldowane w Białymstoku: ul. J.K. Branickiego 3/5 II piętro)
1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
3. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
4. zgodę rodzica lub opiekuna (dotyczy osób które nie ukończyły 18 lat)
https://bip.bialystok.pl/urzad_miejski/poradnik_interesanta/sprawy-dotyczace-prawa-jazdy.html
Badania lekarskie dla przyszłych kierowców kat. B można szybko przeprowadzić:
1.Przychodnia Słoneczny Stok
Białystok, ul. W. Witosa 36
tel. 85/ 663-00-11
dr Hanna Ziętkowska
2. Revita – Centrum medyczne
Białystok, Al. 1000-lecia P.P. 10
tel. 85 831 15 90  lub:  500-230-613
lub w swojej przychodni rejonowej
Osobom, które nie uzyskały pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, a ich dokumenty /po upływie roku od ostatniego egzaminu/ zostały przekazane przez ośrodek egzaminowania do urzędu lub wcześniej znajdowały się w dokumentacji urzędu, na ich wniosek urząd generuje profil kandydata na kierowcę.