Dokumenty

Wymagane dokumenty oraz gdzie zrobić badania lekarskie:

PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)
musi uzyskać osoba, która ubiega się o prawo jazdy.

Dokumenty należy złożyć w urzędzie właściwym ze wzgl. na miejsce zameldowania:
1. wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
2.orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
3. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
4. zgodę rodzica lub opiekuna (dotyczy osób które nie ukończyły 18 lat)

Badania lekarskie dla przyszłych kierowców kat. B można przeprowadzić w punktach:

1.Przychodnia Słoneczny Stok
ul. W. Witosa 36
Gabinet 25
dr Piotr Szczesiul
tel. 85/ 663-00-11

2.Homeo Medicus Szczesiul sp.j.
ul. Komisji Edukacji Narodowej 3B lok. 1
tel. 85/ 745-49-00 (wizytę można umówić telefonicznie)

Osobom, które nie uzyskały pozytywnego wyniku egzaminu państwowego, a ich dokumenty /po upływie roku od ostatniego egzaminu/ zostały przekazane przez ośrodek egzaminowania do urzędu lub wcześniej znajdowały się w dokumentacji urzędu, na ich wniosek urząd generuje profil kandydata na kierowcę.